REGULAMIN SKLEPU WOLNOSCZDROWIEPASJA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym wolnosczdrowiepasja.pl prowadzony jest przez KATARZYNA KACZMAREK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WOLNOŚĆ ZDROWIE PASJA KATARZYNA KACZMAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stefana Batorego 6/9, 80-251 Gdańsk, NIP 848-159-15-32, REGON 221539877, adres poczty elektronicznej: kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl.

Definicje:
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – KATARZYNA KACZMAREK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOLNOŚĆ ZDROWIE PASJA KATARZYNA KACZMAREK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Stefana Batorego 6/9, 80-251 Gdańsk, NIP 848-159-15-32, REGON 221539877, adres poczty elektronicznej: kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
SERWIS/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy wolnosczdrowiepasja.pl.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – usługa elektroniczna oznaczona loginem i hasłem, która zawiera informacje o zamówieniach, płatnościach i adresach.
PRODUKT – dostępna w sklepie wolnosczdrowiepasja.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie wolnosczdrowiepasja.pl, który umożliwia złożenie Zamówienia. Po dodaniu towaru do koszyka, Klient uzupełnia formularz zamówienia, podając adres dostawy, sposób płatności.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
NEWSLETTER – usługa świadczona za pomocą poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie treści o nowych produktach, promocjach w sklepie wolnosczdrowiepasja.pl.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu wolnosczdrowiepasja.pl.
REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu wolnosczdrowiepasja.pl.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W sklepie wolnosczdrowiepasja.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne:
Konto Klienta, Formularz zamówienia, Formularz kontaktowy.

Konto Klienta – konto powstaje po wypełnieniu formularza Rejestracji oraz zaznaczeniu checkboxa ‘Stworzyć konto?’. W formularzu należy uzupełnić login, adres e-mail oraz stworzyć własne hasło. Usługobiorca w każdej chwili może wystąpić o usunięcie konta – należy wysłać stosowne żądanie na kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl.

Formularz zamówienia – formularz pojawia się po dodaniu Produktu do koszyka i kliknięciu ‘Przejdź do kasy’. Formularz zawiera pola do uzupełnienia przez Klienta. Imię, Nazwisko, Adres, telefon, email. Klient wybiera sposób płatności oraz widzi koszty przesyłki i całkowitą kwotę zamówienia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie wolnosczdrowiepasja.pl. Cena produktu wyświetlana jest bez ukrytych kosztów. Cena widoczna jest w różnych podstronach sklepu wolnosczdrowiepasja.pl.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży:
– Zamówienie w sklepie wolnosczdrowiepasja.pl odbywa się poprzez Formularz zamówienia.
– Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość e-mail.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Na sklepie wolnosczdrowiepasja.pl obowiązują dwa sposoby płatności:
a) Płatność przelewem na rachunek firmowy:
Katarzyna Kaczmarek
ul. Stefana Batorego 6/9,
80-251 Gdańsk
Nr rachunku PEKAO S.A.:
95 1240 1255 1111 0010 4265 9894
(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub email)
b) Szybkie płatności on-line poprzez serwis Tpay.com (informacje o systemie: https://tpay.com/).
Dane Tpay.com:
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane i Klient zostaje o tym poinformowany w wiadomości e-mail.

5. Realizacja zamówienia (czas przygotowania produktu) rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności przez Sprzedającego. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia. W większości przypadków towar wysyłany jest w ciągu 3 dni od dnia zaksięgowania płatności.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający. Klient informowany jest o bezpłatnej przesyłce w wielu miejscach na sklepie wolnosczdrowiepasja.pl.
Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem Poczty Polskiej Listem Poleconym Priorytetowym.

Termin dostawy Produktu do Klienta jest zgodny z terminami Poczty Polskiej i zazwyczaj wynosi on 1,2 dni robocze od momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki. Klient otrzymuje w wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

7. REKLAMACJA PRODUKTU
Reklamację należy wysłać na adres kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy należy złożyć pisemnie na adres KATARZYNA KACZMAREK ul. Stefana Batorego 6/9, 80-251 Gdańsk lub poprzez e-mail kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy wysłać na adres kontakt@wolnosczdrowiepasja.pl.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez sklep wolnosczdrowiepasja.pl zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie Internetowym. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.